Curs Formator
acreditat ANC (cod COR 241205)
 


Despre cursAgenda Curs Formator1. Cum structurezi eficient un curs? ce informa?ii selectezi ?i cum le aranjezi într-un curs; cum determini nevoile de instruire ale unui grup de cursan?i; cum stabile?ti obiective de înv??are cu rezultate; cum alegi ?i adaptezi informa?iile la profilul cursan?ilor ?i la stilul t?u; cum structurezi muntele de informa?ii, dup? caz, în dou? ore, dou? zile sau dou?zeci de zile; cum îmbini armonios partea teoretic? ?i partea practic? într-un curs. 2. Cum î?i ambalezi prezentarea astfel încât s? fii conving?tor? cum planifici prezentarea (ca flux de exerci?ii ?i informa?ii); cum gânde?ti aspectul grafic al unei prezent?ri ?i materialele de lucru; cum s? dai întregii tale prezent?ri un aspect profesionist; cum marchetezi slide-urile pentru a avea un impact maxim asupra participan?ilor. 3. Logistic? ?i impact ce trebuie s? con?in? trusa de ”prim-ajutor” a trainerului; “to do list”-ul unui curs; cum a?ezi sala în func?ie de tematica sesiunii; cum lucrezi cu flipchartul într-un mod pl?cut; cum folose?ti eficient videoproiectorul; cum te folose?ti de elemente cum ar fi lumina, muzica, mirosul sau alte elemente senzoriale; cum organizezi ”scena” ?i culisele unui curs. 4. Controlul ?i gestionarea emo?iilor strategii de ”deblocare a nodului din gât”; vei afla sursa emo?iilor ?i te vei împrieteni cu ele; vei înv??a s? converte?ti emo?iile negative în st?ri pozitive; vei înv??a s? comunici cu energie; vei înv??a s?-?i declan?ezi st?ri de înalt? performan??. 5. Cum captezi ?i men?ii aten?ia? care sunt inamicii aten?iei; trucuri pentru captarea aten?iei; strategii de men?inere a aten?iei; strategii pentru între?inerea interactivit??ii; cum spargi ghea?a la începutul unui curs; cum energizezi audien?a; cum alegi partea practic? în func?ie de public, tematic?, tipul evenimentului ?i stilul propriu; motivarea participan?ilor. 6. Livrarea sesiunilor de instruire la cele mai înalte standarde cum gestionezi felul în care transmi?i mesajele; cum s? folose?ti limbajul verbal pentru a transmite eficient informa?iile; cum sus?ii mesajul folosind limbajul nonverbal; cum s? utilizezi limbajul paraverbal pentru a completa ?i sus?ine mesajul verbal; cum imprimi personalitate unei sesiuni de curs; cum dezvol?i ?i între?ii firul logic al unei sesiuni de training; cum construie?ti ?i între?ii planul emo?ional al sesiunii; cum oferi ?i prime?ti feedback; cum pui întreb?ri ?i cum gestionezi productiv întreb?rile primite; cum s? ascul?i activ, nu doar s? auzi. 7. Cum gestionezi situa?iile dificile? cum recuno?ti ?i anticipezi o situa?ie care poate deveni dificil?; cum gestionezi situa?iile dificile care ?in de logistic? sau context; cum gestionezi participan?ii care pot deveni (sunt) dificili; cum aplanezi ?i mediezi situa?ii conflictuale. 8. Cum evaluezi eficien?a ?i impactul unei sesiuni de formare? cum verifici fixarea ?i în?elegerea informa?iilor cu ajutorul proces?rii; cum s? elaborezi un chestionar de feedback care s? te ajute s?-?i îmbun?t??e?ti cursul; cum pot fi m?surate rezultatele pe termen scurt, mediu ?i lung; cum cuantifici succesul; cum s? faci totul pentru a genera motiva?ie astfel încât participan?ii s? aplice ce au înv??at dup? curs. 9. Bine de ?tiut înainte dezvoltarea unei cariere în training; trainerul carismatic; proceduri administrative pentru autorizarea unui curs; dezvoltarea unei companii de training; cum redactezi un articol care s?-?i aduc? o bun? reputa?ie; cum este, cum arat? ?i cum se dezvolt? un trainer de succes. 10. Momentul în care te întâlne?ti cu destinul t?u A fi trainer reprezint? o responsabilitate c?reia trebuie s? te dedici întrucât lucrezi cu oameni, cu emo?iile lor, cu convingerile lor; A fi trainer reprezint? punctul de cotitur? în care nu mai judeci oamenii; misiunea ta este alta: s?-i aju?i, s?-i sprijini pentru ca ei s? str?luceasc?; Cursul organizat dup? metoda Powerful Trainers reprezint? acel punct în care decizi în cuno?tin?? de cauz? dac? vrei s? faci aceste lucruri la nivel de excelen??;          

Unde este recunoscut cursul?Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei ?i Egalit??ii de ?anse ?i Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Inov?rii, Tineretului ?i Sportului ?i este autorizat de Consiliul Na?ional de Formare Profesional? a Adul?ilor – CNFPA. Programul de formare profesional? se finalizeaz? cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidarit??ii Sociale ?i Familiei ?i al Ministrului Educa?iei, Cercet?rii ?i Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certific?rii form?rii profesionale a adul?ilor. Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii ?i sunt recunoscute la nivel na?ional de c?tre Ministerul Muncii, Familiei si Egalit??ii de ?anse si de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii ?i Tineretului, conform Ordonan?ei Guvernului României nr.129 din 2000. Pentru recunosterea interna?ional? a certificatelor CNFPA eliberate dup? finalizarea cursului este necesar? apostilarea (recunoscute în ??ri semnatare ale Conven?iei de la Haga – 1961) sausupralegalizarea (recunoscute în ??ri nesemnatare ale Conven?iei de la Haga). Pentru ob?inerea diplomei acreditate CNFPA, cursan?ii trebuie s? aib? finalizate studiile superioare.

Ce vor invata participantii de la acest cursCum structurez eficient un curs; Cum î?i ambalezi prezentarea astfel încât s? fii conving?tor; Logistic? ?i impact; Controlul ?i gestionarea emo?iilor; Cum captezi ?i men?ii aten?ia; Livrarea sesiunilor de instruire la cele mai înalte standarde; Cum gestionezi situa?iile dificile; Cum evaluezi eficien?a ?i impactul unei sesiuni de formare.

Cui se adreseazaCursul se adreseaz? persoanelor care vor s? profeseze în domeniul serviciilor de formare profesional?, respectând cerin?ele UE privind cadrul european pentru asigurarea calit??ii în educa?ie ?i formare profesional?. Trainerilor cu experien?? în domeniul livr?rii serviciilor de formare profesional?, care vor s? ob?in? acreditarea CNFPA. Instructori, profesori, traineri care vor s? î?i îmbun?t??easc? abilit??ile de formare. Pentru ob?inerea diplomei acreditate CNFPA, cursan?ii trebuie s? aib? finalizate studiile superioare.

TematicaDeterminarea nevoilor de instruire ?i formare; Lucrul cu flipchartul ?i videoproiectorul; Stabilirea obiectivelor de înv?tare; Tehnici de prezentare (elemente verbale ?i nonverbale); Controlul emo?iilor; Livrarea unei prezent?ri; Situa?ii practice în training; Gestionarea dinamicii grupului; Gestionarea situa?iilor dificile; Stilul trainerului; Oferirea feedbackului; Evaluarea sesiunii de instruire.

ABONARE NEWSLETTER